دسته بندی: آمار و احتمال (یازدهم ریاضی)
مقطع : متوسطه چاپ : ۱۴۰۱-۱۴۰۲ منبع: مرکز اطلاع رسانی آموزش و پرورش
دانلود فایل کتاب [PDF] (به زودی ...)

دسته بندی: آمار و احتمال (یازدهم ریاضی)