های پایه دوازدهم

کتاب های درسی پایه دوازدهم + دانلود کتاب های درسی دوازدهم

19 دسامبر 2017

کتاب های درسی پایه دوازدهم + دانلود کتاب های درسی دوازدهم

کتاب های درسی پایه دوازدهم + دانلود کتاب های درسی دوازدهم

كتاب هاي درسي پايه دوازدهم (متوسطه دوم)

عنوان

فايل هاي كتاب

سال تحصيلي 98-97

مدیریت خانواده و سبک زندگی(ویژه دختران)- اجرای آزمایشی

کد کتاب: 112240
(همه رشته ها)

(97/07/14)

فایل بخش های کتاب:
ضمیمهحجم
بخش اول1.68 مگابایت
بخش دوم3.62 مگابایت
بخش سوم1.43 مگابایت
بخش چهارم1.34 مگابایت
بخش پنجم1.09 مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمهحجم
مدیریت خانواده و سبک زندگی(ویژه دختران)6.6 مگابایت

احکام( 3)

کد کتاب: 112232
(رشته علوم و معارف اسلامي)

(97/07/08)

فايل بخش هاي کتاب:
ضميمهحجم
بخش اول2.32 مگابايت
بخش دوم1.26 مگابايت
بخش سوم1.22 مگابايت
فايل کامل کتاب:
ضميمهحجم
احکام( 3)3.46 مگابايت

جريان شناسي انديشه هاي معاصر ايران

کد کتاب: 112242
(رشته علوم و معارف اسلامي)

(97/07/08)

فايل کامل کتاب:
ضميمهحجم
جريان شناسي انديشه هاي معاصر ايران1.96 مگابايت

اصول عقايد (3)

کد کتاب: 112227
(رشته علوم و معارف اسلامي)

(97/07/08)

فايل بخش هاي کتاب:
ضميمهحجم
بخش اول4.32 مگابايت
بخش دوم4.72 مگابايت
فايل کامل کتاب:
ضميمهحجم
اصول عقايد (3)8.5 مگابايت

اخلاق اسلامي (3)

کد کتاب: 112235
(رشته علوم و معارف اسلامي)

(97/07/08)

فايل بخش هاي کتاب:
ضميمهحجم
بخش اول2.97 مگابايت
بخش دوم2.02 مگابايت
فايل کامل کتاب:
ضميمهحجم
اخلاق اسلامي (3)4.46 مگابايت

مديريت خانواده و سبک زندگي

کد کتاب: 112241
(همه رشته ها)

(97/07/08)

فايل بخش هاي کتاب:
ضميمهحجم
بخش اول2.3 مگابايت
بخش دوم1.59 مگابايت
بخش سوم2.22 مگابايت
بخش چهارم2.14 مگابايت
فايل کامل کتاب:
ضميمهحجم
مديريت خانواده و سبك زندگي5.93 مگابايت

تاريخ(3)

کد کتاب: 112233
(رشته علوم و معارف اسلامي)

(97/07/02)

فايل بخش هاي کتاب:
ضميمهحجم
مقدمه2.97 مگابايت
بخش اول56.01 مگابايت
بخش دوم21.45 مگابايت
بخش سوم1.84 مگابايت
فايل کامل کتاب:
ضميمهحجم
تاريخ(3)80.38 مگابايت

علوم و معارف قرآني(3)

کد کتاب: 112234
(رشته علوم و معارف اسلامي)

(97/07/02)

فايل کامل کتاب:
ضميمهحجم
علوم و معارف قرآني(3)12.78 مگابايت

عربي، زبان قرآن(3)

کد کتاب: 112208
(رشته علوم و معارف اسلامي)

(97/06/17)

فايل کامل کتاب:
ضميمهحجم
عربي، زبان قرآن(3)9.08 مگابايت

جامعه شناسي(3)

کد کتاب: 112222
(رشته انساني)

(97/06/17)

فايل بخش هاي کتاب:
ضميمهحجم
مقدمه638.04 کيلوبايت
بخش اول1.77 مگابايت
بخش دوم1.7 مگابايت
فايل کامل کتاب:
ضميمهحجم
جامعه شناسي (3)3.09 مگابايت

دين و زندگي(3)

کد کتاب: 112205
(رشته علوم انساني)

(97/06/17)

فايل بخش هاي کتاب:
ضميمهحجم
بخش اول1.65 مگابايت
بخش دوم1.9 مگابايت
بخش سوم605.33 کيلوبايت
بخش چهارم672.83 کيلوبايت
بخش پنجم1.65 مگابايت
بخش ششم1.72 مگابايت
بخش هفتم1.58 مگابايت
بخش هشتم1.81 مگابايت
بخش نهم1.73 مگابايت
بخش دهم1.64 مگابايت
بخش يازدهم1.62 مگابايت
بخش دوازدهم1.62 مگابايت
بخش سيزدهم1.68 مگابايت
بخش چهاردهم1.77 مگابايت
بخش پانزدهم2.02 مگابايت
فايل کامل کتاب:
ضميمهحجم
دين و زندگي(3 )16.13 مگابايت

شيمي(3)

کد کتاب: 112210
(رشته علوم تجربي و رياضي)

(97/06/05)

فايل بخش هاي کتاب:
ضميمهحجم
مقدمه692.42 کيلوبايت
بخش اول2.14 مگابايت
بخش دوم1.49 مگابايت
بخش سوم1.47 مگابايت
بخش چهارم1.52 مگابايت
بخش پنجم630.15 کيلوبايت
فايل کامل کتاب:
ضميمهحجم
شيمي(3)4.66 مگابايت

دين و زندگي(3)

کد کتاب: 112204
(رشته علوم تجربي و رياضي)

(97/06/03)

فايل بخش هاي کتاب:
ضميمهحجم
مقدمه673.83 کيلوبايت
بخش اول1.64 مگابايت
بخش دوم1.71 مگابايت
بخش سوم1.58 مگابايت
بخش چهارم1.81 مگابايت
بخش پنجم1.67 مگابايت
بخش ششم1.66 مگابايت
بخش هفتم1.7 مگابايت
بخش هشتم1.68 مگابايت
بخش نهم2.17 مگابايت
بخش دهم1.84 مگابايت
فايل کامل کتاب:
ضميمهحجم
دين و زندگي 312.23 مگابايت

فيزيك (3)

کد کتاب: 112244
(رشته علوم تجربي)

(97/05/29)

فايل بخش هاي کتاب:
ضميمهحجم
مقدمه669.82 کيلوبايت
بخش اول2.76 مگابايت
بخش دوم3.32 مگابايت
بخش سوم1.84 مگابايت
بخش چهارم1.29 مگابايت
بخش پنجم1.27 مگابايت
بخش ششم1.29 مگابايت
بخش هفتم902.41 کيلوبايت
فايل کامل کتاب:
ضميمهحجم
فيزيک(3)9.05 مگابايت

جغرافيا3(کاربردي)

کد کتاب: 112218
(رشته علوم انساني)

(97/05/23)

فايل بخش هاي کتاب:
ضميمهحجم
مقدمه669.92 کيلوبايت
بخش اول3.15 مگابايت
بخش دوم3.49 مگابايت
بخش سوم2.66 مگابايت
فايل کامل کتاب:
ضميمهحجم
جغرافيا3(کاربردي)8.14 مگابايت

رياضي3

کد کتاب: 112211
(رشته علوم تجربي)

(97/05/22)

فايل بخش هاي کتاب:
ضميمهحجم
مقدمه760.43 کيلوبايت
بخش اول1.89 مگابايت
بخش دوم2.04 مگابايت
بخش سوم1.13 مگابايت
بخش چهارم1.11 مگابايت
بخش پنجم1.01 مگابايت
بخش ششم1.84 مگابايت
بخش هفتم1.01 مگابايت
بخش هشتم1.11 مگابايت
بخش نهم845.45 کيلوبايت
بخش دهم1.53 مگابايت
بخش يازدهم903.23 کيلوبايت
بخش دوازدهم1.58 مگابايت
بخش سيزدهم1.25 مگابايت
فايل کامل کتاب:
ضميمهحجم
رياضي310.09 مگابايت
C112211

فارسي 3

کد کتاب: 112201
(همه رشته ها)

(97/05/22)

فايل بخش هاي کتاب:
ضميمهحجم
بخش اول8.21 مگابايت
بخش دوم15.15 مگابايت
بخش سوم16.45 مگابايت
فايل کامل کتاب:
ضميمهحجم
فارسي338.88 مگابايت

سلامت و بهداشت

کد کتاب: 1112268
(همه رشته ها)

(97/05/22)

فايل بخش هاي کتاب:
ضميمهحجم
مقدمه779.87 کيلوبايت
بخش اول1.3 مگابايت
بخش دوم2.22 مگابايت
بخش سوم1.54 مگابايت
بخش چهارم2.17 مگابايت
بخش پنجم1.49 مگابايت
بخش ششم2.16 مگابايت
فايل کامل کتاب:
ضميمهحجم
سلامت و بهداشت8.35 مگابايت

زيست شناسي 3

کد کتاب: 112216
(رشته علوم تجربي)

(97/05/22)

فايل بخش هاي کتاب:
ضميمهحجم
بخش اول2.46 مگابايت
بخش دوم2.44 مگابايت
فايل کامل کتاب:
ضميمهحجم
زيست شناسي34.37 مگابايت

C112216


فيزيک 3

کد کتاب: 112209
(رشته رياضي)

(97/05/22)

فايل بخش هاي کتاب:
ضميمهحجم
مقدمه686.58 کيلوبايت
بخش اول3.04 مگابايت
بخش دوم3.77 مگابايت
بخش سوم1.99 مگابايت
بخش چهارم1.67 مگابايت
بخش پنجم1.44 مگابايت
بخش ششم1.96 مگابايت
بخش هفتم922.27 کيلوبايت
فايل کامل کتاب:
ضميمهحجم
فيزيک311.57 مگابايت


تاريخ3

کد کتاب: 112219
(رشته علوم انساني )

(97/05/22)

فايل بخش هاي کتاب:
ضميمهحجم
مقدمه732.59 کيلوبايت
بخش اول1.71 مگابايت
بخش دوم2.03 مگابايت
بخش سوم1.51 مگابايت
بخش چهارم2.15 مگابايت
بخش پنجم1.19 مگابايت
بخش ششم1.52 مگابايت
بخش هفتم693.61 کيلوبايت
بخش هشتم1.33 مگابايت
بخش نهم1.11 مگابايت
بخش دهم1.12 مگابايت
بخش يازدهم1.06 مگابايت
بخش دوازدهم1.44 مگابايت
فايل کامل کتاب:
ضميمهحجم
تاريخ310.32 مگابايت

هويت اجتماعي

کد کتاب: 112220
(رشته رياضي فيزيك و رشته علوم تجربي)

(97/05/22)

فايل بخش هاي کتاب:
ضميمهحجم
مقدمه589.42 کيلوبايت
بخش اول1.4 مگابايت
بخش دوم1.19 مگابايت
فايل کامل کتاب:
ضميمهحجم
هويت اجتماعي2.16 مگابايت

C112220


علوم و فنون ادبي 3

کد کتاب: 112203
(رشته علوم انساني و رشته معارف)

(97/05/15)

فايل بخش هاي کتاب:
ضميمهحجم
بخش اول3 مگابايت
بخش دوم2.79 مگابايت
بخش سوم3.47 مگابايت
بخش چهارم3.48 مگابايت
فايل کامل کتاب:
ضميمهحجم
علوم و فنون ادبي 311.04 مگابايت


نگارش 3

کد کتاب: 112202
(همه رشته ها)

(97/05/15)

فايل کامل کتاب:
ضميمهحجم
نگارش34.97 مگابايت


رياضيات گسسته

کد کتاب: 112215
(رشته رياضي)

(97/05/08)

فايل بخش هاي کتاب:
ضميمهحجم
مقدمه644.38 کيلوبايت
بخش اول701.99 کيلوبايت
بخش دوم787.04 کيلوبايت
بخش سوم1.53 مگابايت
بخش چهارم1.71 مگابايت
بخش پنجم801.71 کيلوبايت
بخش ششم9.17 مگابايت
فايل کامل کتاب:
ضميمهحجم
رياضيات گسسته12.07 مگابايت


حسابان 2

کد کتاب: 112214
(رشته رياضي)

(97/05/08)

فايل بخش هاي کتاب:
ضميمهحجم
مقدمه667.14 کيلوبايت
بخش اول1.29 مگابايت
بخش دوم1.12 مگابايت
بخش سوم1.01 مگابايت
بخش چهارم1.28 مگابايت
بخش پنجم873.07 کيلوبايت
بخش ششم895.42 کيلوبايت
بخش هفتم792.16 کيلوبايت
بخش هشتم1.54 مگابايت
فايل کامل کتاب:
ضميمهحجم
حسابان 25 مگابايت

C112214


هندسه 3

کد کتاب: 112213
(رشته رياضي)

(97/05/08)

فايل بخش هاي کتاب:
ضميمهحجم
بخش اول669.47 کيلوبايت
بخش دوم1.23 مگابايت
بخش سوم1.3 مگابايت
بخش چهارم1.4 مگابايت
فايل کامل کتاب:
ضميمهحجم
هندسه 32.76 مگابايت

C112213


زبان خارجي3

کد کتاب: 112231
(همه رشته ها)

(97/05/08)

فايل کامل کتاب:
ضميمهحجم
زبان خارجي37.98 مگابايت

C112230


كتاب كارزبان خارجي3

کد کتاب: 112230
(همه رشته ها)

(97/05/08)

فايل کامل کتاب:
ضميمهحجم
کتاب کار زبان خارجي3 1.92 مگابايت


عربي، زبان قرآن 3

کد کتاب: 112206
(رشته رياضي و علوم تجربي)

(97/05/08)

فايل بخش هاي کتاب:
ضميمهحجم
مقدمه834.01 کيلوبايت
بخش اول720.31 کيلوبايت
بخش دوم3.74 مگابايت
فايل کامل کتاب:
ضميمهحجم
عربي، زبان قرآن 33.92 مگابايت


رياضي و آمار 3

کد کتاب: 112212
(رشته علوم انساني و رشته معارف)

(97/05/08)

فايل بخش هاي کتاب:
ضميمهحجم
مقدمه621.69 کيلوبايت
بخش اول955.33 کيلوبايت
بخش دوم1.74 مگابايت
بخش سوم966.91 کيلوبايت
بخش چهارم1.65 مگابايت
بخش پنجم1.23 مگابايت
بخش ششم1.28 مگابايت
بخش هفتم723.85 کيلوبايت
بخش هشتم988.15 کيلوبايت
فايل کامل کتاب:
ضميمهحجم
رياضي و آمار 35.7 مگابايت

C112212


عربي، زبان قرآن 3

کد کتاب: 112207
(رشته علوم انساني)

(97/05/08)

فايل بخش هاي کتاب:
ضميمهحجم
مقدمه847.03 کيلوبايت
بخش اول736.4 کيلوبايت
بخش دوم4.37 مگابايت
فايل کامل کتاب:
ضميمهحجم
عربي، زبان قرآن 34.59 مگابايت


تحليل فرهنگي

کد کتاب: 112223
(رشته علوم انساني)

(97/05/03)

فايل بخش هاي کتاب:
ضميمهحجم
بخش اول1.64 مگابايت
بخش دوم1.67 مگابايت
بخش سوم1.76 مگابايت
بخش چهارم2.03 مگابايت
فايل کامل کتاب:
ضميمهحجم
تحليل فرهنگي4.97 مگابايت


فلسفه(آشنايي با فلسفه اسلامي)

کد کتاب: 112226
(رشته انساني و رشته معارف)

(97/04/25)

فايل بخش هاي کتاب:
ضميمهحجم
مقدمه636.57 کيلوبايت
بخش اول837.33 کيلوبايت
بخش دوم643.18 کيلوبايت
بخش سوم729.73 کيلوبايت
بخش چهارم828.68 کيلوبايت
بخش پنجم639.58 کيلوبايت
بخش ششم651.63 کيلوبايت
بخش هفتم597.37 کيلوبايت
بخش هشتم709.42 کيلوبايت
بخش نهم587.94 کيلوبايت
بخش دهم624.71 کيلوبايت
بخش يازدهم634.22 کيلوبايت
بخش دوازدهم676.48 کيلوبايت
بخش سيزدهم773.78 کيلوبايت
فايل کامل کتاب:
ضميمهحجم
فلسفه2.68 مگابايت


تعليمات اديان الهي و اخلاق(3)ويژه اقليت ديني

كد كتاب : 112228

( كليه رشته ها )

(97/04/25)

فايل بخش هاي کتاب:
ضميمهحجم
مقدمه638.86 کيلوبايت
بخش اول226.78 کيلوبايت
بخش دوم278.47 کيلوبايت
بخش سوم225.47 کيلوبايت
بخش چهارم213.38 کيلوبايت
فايل کامل کتاب:
ضميمهحجم
تعليمات اديان الهي و اخلاق(3)ويژه اقليت ديني771.02 کيلوبايت • دیدگاه ها

افزودن دیدگاه

 • آواتار کاربر محمدحسین
محسنی
  محمدحسین محسنیمهمان
  2024-06-24 06:09

  ممنونم واقعا خیلی زحمت می کشید.همینم خوبه 😍😍خدا خیرتون بده

 • آواتار کاربر میلاد
مجد
  میلاد مجدمهمان
  2024-06-22 16:27

  میشه مطلب رو توی وبلاگ خودم بزارم؟

 • آواتار کاربر عباسعلی
آذری
  عباسعلی آذریمهمان
  2024-05-20 15:36

  خیلی ممنون🌹

 • آواتار کاربر حسینعلی
قربانی
  حسینعلی قربانیمهمان
  2024-05-16 04:18

  بی نظیر هستید

 • آواتار کاربر نادر
دهقانی
  نادر دهقانیمهمان
  2024-05-14 11:00

  عالیه دست شما درد نکند👏

 • آواتار کاربر امین
فلاح
  امین فلاحمهمان
  2024-05-04 23:36

  خیلی خوشحالم که هستین

 • آواتار کاربر سعید
باقری
  سعید باقریمهمان
  2024-04-07 16:18

  شما کانال تلگرام هم دارین؟

 • آواتار کاربر فرهاد
اسلامی
  فرهاد اسلامیمهمان
  2024-02-01 11:00

  مرسی

 • آواتار کاربر اسدالله
گنجی
  اسدالله گنجیمهمان
  2023-12-30 04:00

  مچكرم ازتون بابت همچين سايت خوبي

 • آواتار کاربر یدالله
باقری
  یدالله باقریمهمان
  2023-12-18 20:18

  مطلب به درد بخوری بود

 • آواتار کاربر سیدحسین امین
  سیدحسین امینمهمان
  2023-11-29 07:45

  خیلی خوب بود

 • آواتار کاربر میلاد
قاسمی
  میلاد قاسمیمهمان
  2023-09-16 15:54

  من یکی از کاربران دائمی سایت شما هستم

 • آواتار کاربر پرویز
رستمی
  پرویز رستمیمهمان
  2023-06-27 07:27

  بسیار گویا و شفاف بیان کردید

 • آواتار کاربر ابوالقاسم
صمدی
  ابوالقاسم صمدیمهمان
  2023-06-14 00:09

  خیلی ممنون🙏❤

 • آواتار کاربر ابراهیم
لطفی
  ابراهیم لطفیمهمان
  2023-03-20 22:09

  چرا اینقد زیاد؟

 • آواتار کاربر حیدر
مهدوی
  حیدر مهدویمهمان
  2023-02-21 21:28

  چرا اینقد کم؟

 • آواتار کاربر ابراهیم
عسگری
  ابراهیم عسگریمهمان
  2023-02-20 20:32

  منابع این مطلب کجاست؟

 • آواتار کاربر عیسی
افتخاری
  عیسی افتخاریمهمان
  2023-02-08 07:08

  بازم درمورد این موضع مطلب بزارین

 • آواتار کاربر میلاد
زاهدی
  میلاد زاهدیمهمان
  2023-02-05 14:52

  خییلی عالیع 😍😍😍😍

 • آواتار کاربر مصطفی
محرابی
  مصطفی محرابیمهمان
  2023-02-02 05:36

  متشکرم